526 kişi okudu
Metni Küçült Metni Büyüt Reset
Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kayıt Altına Alınması ve Desteklenmesi Toplantısı.
Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kayıt Altına Alınması ve Desteklenmesi Toplantısı
  05/06/2017 tarihli ve 2017/10465 Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 2017 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar gereği, deniz ve iç sularda geleneksel kıyı balıkçılığı verilerinin güncellenerek kayıt altına alınması ve sürdürülebilir yönetiminin sağlanması amacıyla, balıkçı gemisi sahiplerine yapılacak 2017/37 nolu Destekleme Tebliği 13 Eylül 2017 tarihli Resmi Gazete 'de yayımlanmıştır.
 
    Bu kapsamda İl Müdürlüğü toplantı salonunda "Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kayıt Altına Alınması ve Desteklenmesi" Tebliği'nin duyurulup açıklanması amacıyla su ürünleri avcılık kooperatif başkanlarının katıldığı bir toplantı düzenlendi. Toplantıda Balıkçılık ve Su ürünleri Şube Müdürü Hacı Paşa TUĞYAN ve teknik personel destekleme tebliği hakkında açıklamalarda bulunarak kooperatif başkanlarını bilgilendirdi.
 
Bu Tebliğ, su ürünleri avcılığı faaliyetinde bulunmak üzere; Su Ürünleri Bilgi Sistemi (SUBİS)'nde kayıtlı, 1/1/2017 tarihinde geçerli Balıkçı Gemileri İçin Su Ürünleri Ruhsat Tezkeresine sahip, denizlerde on metreden küçük (10 metre hariç) balıkçı gemileri ile iç sulardaki tüm balıkçı gemilerini kapsar.
 
(1) Desteklemeden yararlanmak isteyen balıkçı gemisi sahipleri, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 3/11/2017 tarihi mesai saati bitimine kadar gemisinin ruhsat tezkeresinin düzenlendiği il/ilçe müdürlüklerine Ek-l'de yer alan dilekçe ve ekleriyle müracaat eder.
 
(2)  Müracaat dilekçesinin ekinde;
 
Geminin birden fazla kişiye veya tüzel kişiliğe ait olması halinde, bu Tebliğ kapsamındaki iş ve işlemleri yürütmek üzere, gemi sahiplerinin tümü tarafından yetkilendirilen kişiye ait Ek-2'de yer alan muvafakatname veya noter tasdikli yetki belgesi,
Balıkçı gemisi sahibi tarafından balıkçı gemisine ait doğru ve güncel verilerle doldurulmuş Ek-3'de yer alan anket formu, il/ilçe müdürlüğüne sunulur.
(3)     Bakanlıkça hazırlanan anket sorularından kendi faaliyet alanı ile ilgili olanları cevaplamayan balıkçı gemi sahipleri destekleme ödemesinden yararlanamaz.
 
(4)    Destekleme için balıkçı gemisinin 1/1/2017 tarihindeki sahibi/sahipleri veya bunlar adına yetkilisi müracaatta bulunur ve geminin o tarihteki SUBİS kayıtlarında yer alan en büyük boy uzunluğu esas alınır.
 
(5)  Birden fazla balıkçı gemisi sahibi olanlar her bir balıkçı gemisi için ayrı ayrı müracaat eder.
 
Destekleme Kapsamında balıkçı gemilerine, gemi başına aşağıdaki miktarlarda destekleme ödemesi yapılacaktır.
 
0-4,99 (metre) :500TL
 
5-7,99 (metre): 750TL
 
8-9,99 (metre):  1.000 TL
06 Ekim 2017 Cuma, 10:27
526 kişi okudu
Okuyucu Yorumları
Haberler
Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kayıt Altına Alınması ve Desteklenmesi Toplantısı